تاريخچه و چگونگي پيدايش گونگ فو

تاريخچه کونگ فو تاريخچه انساني و خلق آن آغاز تفکر به حرکت فکريست که بعدها حرکت بدني نيز به آن آميخته شد. ابتدا انسان به تقويت فکر و درون فکري (به خود آمدن) روي آورد و بر اين نگرش رياضت را لازمه بريدن از بندهاي (من دروغين) و ارتقاء و پرورش (من حقيقي) دانست و جوکي و يوگا (يعني به زير يوغ در آوردن تن و بدرون خود نگاه کردن و تفکرنمودن) يکي از شديدترين صورتهاي رياضت که با اعمالي از قبيل روزه‌هاي طولاني و ثابت به يک نقطه نگاه کردن ساعتها بي‌حرکت ماندن و کنترل تنفس همراه بود.

بودا که با نام ايشان همه آشنا هستند خود از جمله کساني بود که در اين راه اهتمام ورزيد و به روشن‌بيني وآگاهي يعني (نيروانا) دست يافت، نيز معتقد بود که افرادي که از اين طريق توانستند به روشن بيني و تقويت نيروي فکري دست يابند از نظر جسمي کاملا ضعيف بوده و ناتوان گشته اند. بدين بيان ذن اساتيک تنها به يک نيمه از انسان توجه داشت و جسم را کاملا فراموش مي کرد. تا اينکه يکي از پيروان آئين بودا بنام (داروما تايشي) از هندوستان به چين سفر مي‌کند تا اصول دين بودايي را به پادشاه ليانگ تعليم دهد وي در چين و در معبدي بنام شائولين سو اقامت و به تعليم مکتب خودش می پردازد. مقررات و نظامات شديدي که از طرف داروما تايشي اعمال مي شد شاگردانش را خسته و منزوي ميگرداند و از فرط تلاش که به منظور تمرکز قوا تحمل مي‌کردند به حالت اغماء مي انداخت.

داروما تايشي پس از اين مرحله و براي ايجاد نيروي فيزيکي برتر چندین سال وقت خويش را صرف کرد و ساکت و آرام در دنياي خود فرو رفت و در اين فکر به تجربياتي دست زد. از جمله تکه چوبي را بر گرفت و در زمين نمناک بطور عمود فرو کرد چنانکه چوب به اندازه بند انگشت در زمين فرو نشست و در حرکت دوم نيرو و حرکت دوراني به چوب داد و در زمين نشاند و اين بار چوب دو برابر دفعه اول در زمين فرو رفت و اين بود که به حرکات مختصر دست و پاي خود نيروي دوران داد ولي آنچه او خلق نمود حرکاتي مختصر و محدود بود که بعد از داروما تايشي و در طول زمان اين حرکات سيرتکاملي خود را پيمود و سپس از نظر علمي و اسرار هندسي و تاثيرات نيروي ثقل جاذبه و ميدان مغناطيسي بر روي بدن مورد بررسي قرار گرفت و بالاخره کونگ فو با حرکات و فلسفه اي که امروز شاهد آنيم پديد آمد. پيدايش و تکامل هنر علمي و يا هنر مبارزه‌اي کونگ فو مبارزه انديشه تن از تعاليم ويژه شخصي بنام (کوما) و (توما) سرچشمه گرفته است. به هر حال هنرمبارزه‌اي کونگ فو به شکل امروزي مستقيماً به تکنيک فکري و جسمي ( توآ ) مربوط مي شود که خود از هنر قديمي (دين ما) مي باشد. به مفهوم علمي از هستي و يا جهان تن و روان آدمي مايه مي‌گيرد.

راهبر بر پيروانش مي آموزد هر چند انديشه پايگاه برتر و مايگاه راز عالم است اما اساس آن در جسم بنيان گير ميشود که با ملحق شدن جسم و روح به يکديگر انرژي حاصل از آن نمايان مي‌شود.

راهبر توآ در دانشکده انشاء تن و روان پس از يازده سال انديشيدن درباره نيروهاي فيزيکي، انشاء پزشکي شامل بر طب سوزني و سلسله اعصاب، علم فيزيولوژيک، ماده و انرژي، ذن، انشاء علوم، روانشناسي، علم روح و انشاء فلسفه و نگرش تفکر آمیز که انشاء انسان امروزي را در بر میگیرد حرکاتي براي دست و پا ايجاد مي کند که به نام کونگ فو توآ لقب مي‌گيرد.تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۰ | 12:50 | نویسنده : Diyar . K |